hr award color

logo uswps nazwa 3

Image is not available

studia I i II stopnia oraz jednolite magisterskie
studia doktoranckie i podyplomowe

Warszawa | Wroc?aw | Poznań | Katowice | Sopot

Rekrutacja 2019/20

Darmowy pierwszy rok za 400 pkt z matury.
Bezp?atne wy?sze lata za utrzymanie wysokiej ?redniej ocen.

MISTRZOWSKI START

Studiuj w Polsce i Niemczech

1 rok w Warszawie lub Wroc?awiu, 2 rok w Berlinie lub Monachium

Media & Communication, Media & Society

Podwójny dyplom Uniwersytetu SWPS oraz Uniwersytetu Macromedia z Niemiec

Economic Psychology

Podwójny dyplom we wspó?pracy
z Tilburg University w Holandii
studia II stopnia

w dyscyplinie psychologia

Uprawnienia doktorskie

dla Wydzia?u Zamiejscowego w Poznaniu
i Wydzia?u Zamiejscowego w Katowicach

13-15 CZERWCA 2019, WARSZAWA
SZKOLENIE MASTER CLASS

BUSINESS TRANSFORMATION
BY DESIGN

previous arrow
next arrow
Slider

rekrutacja 20190start

Znajd? studia dla siebie!

AJAX callback

Zobacz tak?e:

Aktualno?ci

Aktualno?ci z Warszawy 25-05-2019

Drzwi Otwarte w Warszawie

Psychologia, prawo, zarz?dzanie, a mo?e filologie obce, dziennikarstwo lub kierunki kulturoznawcze? Uczestnicy Drzwi Otwartych Uniwersytetu SWPS b?d? mieli okazj? pozna? nie tylko ofert? uczelni i jej infrastruktur?, lecz tak?e szczegó?owe zasady rekrutacji, systemy stypendialne dla kandydatów oraz programy wymiany mi?dzynarodowej...

Czytaj wi?cej

Sukcesy 13-05-2019

Certyfikat LEX Silver Plus dla studentów prawa

Stopień skomplikowania prawa, ci?g?e zmiany legislacyjne i wielo?? interpretacji wymagaj? od prawników szerokiej wiedzy, elastyczno?ci w my?leniu oraz umiej?tno?ci sprawnego pos?ugiwania si? narz?dziami wspieraj?cymi ich prac?. Wolters Kluwer Polska przy...

Czytaj wi?cej

Warszawa 14-05-2019

Mi?o?? – rzeczywisto?? vs. oczekiwania

Mi?o?? w zwi?zku to romantyczne uniesienia, ale z czasem te? stagnacja, konflikty i kryzysy. Jak tworzy? udan? relacj?? Dlaczego cz?sto mamy wygórowane wymagania wobec partnera/partnerki? Jak dobrze porozumiewa? si? w zwi?zku? 14...

Czytaj wi?cej

Sopot 14-05-2019

Mi?o?? i jej przemiany

Mi?osne motyle w brzuchu pojawiaj? si? niespodziewanie w?ród fanfar i radosnych uniesień. Równie cz?sto znikaj? niespodziewanie, jednak robi? to w sposób cichy i mniej spektakularny. Dlaczego? Czy musi tak by??...

Czytaj wi?cej

Aktualno?ci z Warszawy 17-05-2019

Warsztaty przygotowawcze School of Ideas

Projektuj? nowe strategie dzia?ania. Kreuj? innowacyjne produkty i us?ugi s?u??ce poprawie jako?ci ?ycia spo?ecznego. Ucz? si? przewidywa? trendy i jednocze?nie buduj? profesjonalne portfolio. To studenci School of Ideas, nowatorskiego kierunku...

Czytaj wi?cej

Aktualno?ci z Warszawy 24-05-2019

Wyk?ad: Telling Network Stories

Opowiadanie historii jest elementem wszystkich kultur. Storytelling kszta?tuje to?samo?? jednostek, lokalnych spo?eczno?ci i ca?ych narodów. Podczas wyk?adu zatytu?owanego ?Telling network stories: Migrants’ relationality, identity and belonging in place over time”...

Czytaj wi?cej

Katowice 25-05-2019

??niadania na trawie” z Uniwersytetem SWPS

W codziennym p?dzie nie dostrzegamy, jak wielk? warto?ci? jest kontakt z natur?. Czasem warto zwolni?, pokontemplowa? otaczaj?c? nas rzeczywisto??, cieszy? si? tym, co tu i teraz. Idealn? do tego okazj?...

Czytaj wi?cej

Nadchodz?ce konferencje

Blogosfera Uniwersytetu SWPS

Blog Strefy Psyche 28-04-2019

6 sposobów na dobr? k?ótni? w zwi?zku

Trudno si? ze sob? zgadza? zawsze i we wszystkim. Scysje z nasz? drug? po?ówk? mog? by? bardzo trudnymi prze?yciami, dlatego warto wiedzie?, jak dobrze i konstruktywnie si? k?óci?. Badania amerykańskich psychologów H. ...

Czytaj wi?cej

Blog Strefy Prawa 08-04-2019

Jak napisa? testament, ?eby by? wa?ny

Kto mo?e napisa? testament? Jak to zrobi? dobrze i zgodnie z prawem? Komu wr?czy? dokument? Na te praktyczne pytania odpowie prof. Teresa Gardocka ze Szko?y Prawa Uniwersytetu SWPS, która w przyst?pny sposób podpo...

Czytaj wi?cej

Blog Strefy Zarz?dzania 04-04-2019

Dobre start-upy – sk?d si? bior??

Wielu da?oby wiele, ?eby wiedzie?, sk?d si? bior? dobre start-upy. Niejeden przysz?y CEO chcia?by zna? recept? na sukces. Przepis wydaje si? prosty. Mo?na uzna?, ?e niezb?dny jest doskona?y zmys? obserwacji, interdyscy...

Czytaj wi?cej

Strefa wideo

Uniwersytet SWPS

Potencja? naukowy

Prof. Philip Zimbardo

o Uniwersytecie SWPS

?ycie, praca, psychologia, motywacja

prof. Jan Strelau i Andrzej Tucholski - Mo?na!

?ycie, praca, psychologia, motywacja

prof. Jan Strelau i Andrzej Tucholski - Mo?na!

?ycie, praca, psychologia, motywacja

prof. Jan Strelau i Andrzej Tucholski - Mo?na!

O co si? potykamy w drodze do drugiego cz?owieka

prof. Katarzyna Popio?ek

Zaburzenia l?kowe i nastroju w okresie dorastania

Micha? Pozda?

Pieni?dze, psychologia, materializm

prof. Agata G?siorowska i Andrzej Tucholski

Pieni?dze, psychologia, materializm

prof. Agata G?siorowska i Andrzej Tucholski

Technologia, psychologia, biznes, nauka

Konrad Bocian i Andrzej Tucholski - Mo?na!

Slider
热搜:234,617,904,615,470,764